TÜBİTAK TEYDEB Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı Açıldı

TÜBİTAK TEYDEB Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı Açıldı

TÜBİTAK TEYDEB Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı Açıldı.

Müşteri gereksinimlerini karşılayan çözüm önerilerinin, KOBİ’ler tarafından Ar-Ge yolu ile ticarileşebilir çıktılara dönüştürülmesi hedeflenen çağrı ile

 • Proje çıktısının Müşteri Kuruluş tarafından ticarileştirileceği,
 • Ar-Ge çalışmalarının Tedarikçi Kuruluş tarafından gerçekleştirildiği,
 • Müşteri Kuruluşun, Tedarikçi Kuruluşun Ar-Ge maliyetlerine katkı sağladığı,
 • Hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

 

Çağrı Kodu: Sipariş Ar-Ge – 2020

Çağrı Takvimi:

Çağrı Açılış Tarihi: 14 Mayıs 2020

Ön Kayıt İçin Son Tarih: 17 Ağustos 2020, 17:00

PRODİS başvuru gönderim tarihleri: 15.06.2020-31.08.2020

Çağrı Bütçesi: 30.000.000 TL

Proje Bütçe Üst Sınırı: 2.500.000 TL

Ödeme Şekli: Müşteri Kuruluş dönemsel olarak gerçekleşen proje giderlerinin %40’ını Tedarikçi Kuruluşa ödeyecek; TÜBİTAK giderleri değerlendirdikten sonra “kabul edilen harcama tutarının” %40’ını Tedarikçi Kuruluşa hibe olarak verecektir.

Proje Süresi Üst Sınır (Projeler 2 aşamalı planlanacaktır; 1. aşama ürün/süreç geliştirme, 2. aşama ticarileşme süreci): 1. aşama en fazla 24 ay, 2. aşama en fazla 24 ay

 

Destek Ödeme Şekli:

 • Dönemsel, yılda 2 dönem, dönem sonu devam eden 2 ay içinde teknik ve mali raporlama ile
 • Sadece  Tedarikçi Kuruluşa ürün/süreç geliştirme aşamasında destek verilecektir.
 • Müşteri Kuruluş tarafından dönemsel harcamaların %40’ı, TÜBİTAK tarafından dönemsel desteklemeye esas harcama tutarının %40’ı oranında destek

Desteklenecek Giderler:

 • Personel giderleri
 • Seyahat giderleri
 • Danışmanlık giderleri
 • Hizmet alım giderleri
 • Alet, teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri
 • Malzeme ve sarf giderleri

Çağrıya Özel Koşullar:

 • Müşteri Kuruluş-Tedarikçi Kuruluş ortaklı başvuru zorunludur.
 • İşbirliği sözleşmesi imzalanır.
 • KOBİ ölçekli olmak şartıyla birden fazla Tedarikçi Kuruluş projede ortak olarak yer alabilir.
 • Bu çağrı kapsamındamuhatap kuruluş Müşteri Kuruluştur.
 • Tedarikçi Kuruluşun KOBİ ölçekli kuruluş olma zorunluluğu vardır; Müşteri Kuruluş KOBİ veya büyük ölçekli olabilir.
 • Projeler2 aşamalı planlanacaktır; ilki ürün/süreç geliştirme, ikinci aşama ise ticarileşme sürecidir.
 • Fizibilite Raporu ve Ticarileşme Raporu sunulacaktır.
 • Başvuruda Müşteri Kuruluş ve Tedarikçi Kuruluş bünyesinde proje konusu ile ilgili en az lisans derecesine sahip minimum 1 personelin yer alması zorunludur.
 • Müşteri Kuruluş bünyesinde üretilen bir ürünün Tedarikçi Kuruluş tarafından üretilmesine yönelik proje başvuruları desteklenmez.
 • 5520 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata göre ilişkili kişi kapsamında olan kuruluşlar Müşteri ve Tedarikçi Kuruluş olarak aynı projede yer alamaz.
 • Proje ortaklarının birbirinden aldığı danışmanlık ve hizmet alım giderleri desteklenmez.
 • 5520 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata göre Müşteri Kuruluş ya da Tedarikçi Kuruluş için ilişkili kişi kapsamında olan kuruluşlardan alınan danışmanlık ve hizmet giderleri desteklenmez.
 • Genel giderler desteklenmez.
 • Müşteri kuruluşa ait giderler desteklenmez.
 • Ticarileşme aşamasına ait giderler desteklenmez.
 • Bu çağrı kapsamında ön ödeme yapılmaz.

Proje değerlendirme Kriterleri:

 • Ziyaretli hakem değerlendirmesi,
 • Değerlendirme boyutları:
  • Projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü
  • Proje planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu
  • Proje çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği
 • Çağrı eşik alt puan değeri: 60
 • Grup Yürütme Kurulu tarafından belirlenen aşağıdaki Kritik tespit maddelerinde projenin desteklenme ihtimali düşüktür (desteklenmemesi önerilebilir)
  • Kritik tespit 1) Projedeki tüm Ar-Ge faaliyetleri proje başvurusundan önce kuruluş tarafından tamamlanmış olup, kuruluşun çözmesi gereken teknik/teknolojik bir problem bulunmamaktadır.
  • Kritik tespit 2) Kuruluşun Ar-Ge çalışmalarına katkısı yoktur. Projedeki Ar-Ge çalışmaları hizmet alınan kurum/kuruluş tarafından yapılacaktır.
  • Kritik tespit 3) Proje çıktısının, teknik/teknolojik/yasal/hukuki açıdan yapılabilme, kullanılabilme veya endüstriyel uygulamaya dönüşme olasılığı yoktur.
  • Kritik tespit 4) Proje endüstriyel Ar-Ge içermeyen ve sadece üretim/laboratuvar altyapısı oluşturmaya yönelik yatırım amaçlı bir projedir.
  • Kritik tespit 5) Kuruluşta, proje konusu ile ilgili en az lisans derecesine sahip herhangi bir proje personeli yoktur.