TÜBİTAK TEYDEB Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı

TÜBİTAK TEYDEB Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı

Patentle korunan teknolojileri uygulamaya dönüştürmeyi amaçlayan kuruluşlarla, teknoloji sahibi kuruluşları bir araya getirmeyi hedefleyen ve bu kapsamda bilgi ve teknoloji aktarımı süreçlerinin kolaylaştırılması için TÜBİTAK TEYDEB tarafından yayınlanan çağrıda;

 • Patent ya da patentler ile korunan teknolojileri, lisanslama ya da devir yöntemleri ile edinimine yönelik giderler,
 • Lisanslama ya da devir yöntemi ile edinilen teknolojileri uygulamaya yönelik hizmet alımlarına ilişkin harcama ve giderler desteklenecektir.

 

Müracaat aşamasında bir Müşteri Kuruluş ve en az bir Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun ortak başvuruları kabul edilecektir. Çağrı kapsamında üniversiteler, araştırma altyapıları, teknoloji geliştirme bölgesi şirketleri ve Teknoloji Transfer Ofisleri Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş olarak nitelendirilmektedir. Müşteri Kuruluş ise Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun hak sahibi olduğu ve ulusal veya uluslararası patentler ile korunan teknolojileri lisanslama ya da devir yolu ile edinerek ekonomik değer oluşturmayı hedefleyen ve Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi olarak tanımlanmıştır.

 

Çağrı Kodu: Patent Lisans – 2020 – 1

Çağrı Takvimi:

   Çağrı Açılış Tarihi: 14 Mayıs 2020

   Ön Kayıt İçin Son Tarih: 17 Ağustos 2020, 17:00 

   PRODİS başvuru gönderim tarihleri: 15.06.2020-31.08.2020, 17:00

   Destek Başlangıç Tarihi: 01.01.2021

Çağrı Bütçesi: 30.000.000 TL

Proje Bütçe Üst Sınırı: 2.000.000 TL

Proje Süresi Üst Sınır: En fazla 60 ay

Temel Destek Oranı: %25

Destek Oranı Üst Sınırları: büyük ölçekli işletmeler için %60, KOBİ ölçekli işletmeler için %75, 

 

İlave Destek Oranları:

 • Müşteri kuruluşun KOBİ niteliğinde olması durumunda destek oranına %15 ilave edilir.
 • Müşteri kuruluşun yüksek teknoloji sektörlerinde faaliyet göstermesi veya lisanslanan patentin IPC sınıflarından birini içermesi durumlarında destek oranlarına %15 ilave edilir.
 • EPO, JPO, KIPO, CNIPA veya USPTO nezdinde tescil edilmiş patentler için destek oranına %10 ilave edilir.
 • Müşteri kuruluşun bir ya da daha fazla teknoloji sağlayıcı kuruluştan en az iki patenti lisanslaması ya da devralması durumunda destek oranına %10 ilave edilir.
 • Proje kapsamında lisanslanan veya devredilen patentlerin uygulamaya alınması için Müşteri Kuruluşun Teknoloji Sağlayıcı Kuruluştan alacağı eğitim ve danışmanlık hizmet alımı giderlerinde KOBİ ölçeğindeki Müşteri Kuruluşlar için %75, büyük ölçekli Müşteri Kuruluşlar için %60 destek oranı uygulanır.

Kimler Başvuru Yapabilir?

 • Müşteri Kuruluş tanımına uyan sermaye şirketleri 
 • Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş tanımına uyan yükseköğretim kurumları, 
 • Araştırma altyapıları, 
 • Kamu kurumları, 
 • Kamu araştırma merkezi/enstitüleri, 
 • Teknoloji Transfer Ofisleri
 • 4691 sayılı Kanun’a göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren sermaye şirketleri

Desteklenecek Giderler:

 • Müşteri Kuruluşun, çağrı duyurusunda belirtilen şartları taşıyan ve Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun hak sahibi olduğu patent ya da patentler ile korunan teknolojileri, lisanslama ya da devir yöntemleri ile edinimine yönelik teknoloji sağlayıcı kuruluştan yapacağı hizmet alımlarına ilişkin harcama ve giderler
 • Müşteri Kuruluşun, transfer ettiği teknolojinin uygulamaya alınması için Teknoloji Sağlayıcı Kuruluştan yapacağı eğitim ve danışmanlık işlerine ait hizmet alımları

Çağrıya Özel Koşullar:

 • Çağrıya Müşteri Kuruluş-Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş ortaklı başvurusu zorunludur.
 • Başvuruda birden fazla Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş ortak olarak yer alabilir. Ancak birden fazla Müşteri Kuruluş olamaz.
 • 5520 sayılı kanun ve Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ’e göre ilişkili kişi olarak nitelendirilen kuruluşların ortak başvurusu kabul edilmez.
 • Proje kapsamında müşteri kuruluşa devredilecek veya lisanslanacak patentlerin tescil edilmiş olması esastır.
 • Araştırma raporu bulunan ancak henüz tescil edilmemiş patentler ile de başvuru yapılabilir. Ancak bu patentlerin tescil olmasından sonra devir veya lisans bedelleri için destek sağlanır.
 • Müşteri kuruluşa devredilecek veya lisanslanacak patentlerin hak sahibi Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş olmalıdır.
 • Birden fazla hak sahibi var ise projede ortak olarak yer almalıdır.
 • Lisanslanacak veya devredilecek patentlerin, proje başvuru tarihi itibarıyla asgari 10 yıl koruma süresine sahip olması gereklidir.
 • Proje başvuru tarihi itibarıyla 10 yıldan az koruma süresine sahip patentler için Müşteri Kuruluşa destek sağlanmayacaktır.
 • Lisanslanacak veya devredilecek patentlerin değerlemesine ilişkin analiz proje önerisi ekinde sunulmalıdır.