Ar-Ge Merkezleri İçin Yeni Değişiklikler Geliyor

Ar-Ge Merkezleri İçin Yeni Değişiklikler Geliyor

Ar-Ge Merkezleri için yeni değişiklikler geliyor. Ülkemizde Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin daha da geliştirilmesi ve çalışmaların daha katma değerli hale getirilmesi amacı ile 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunda değişiklikler öngören kanun tasarısı Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna sunulmuş ve komisyonda kabul edilmiştir.

Bu teklifle;

 • Ar-Ge/Tasarım merkezi personellerinin dışarıda geçirdikleri süre kapsamı değişiyor
 • Desteklenen personel mezuniyetleri genişletiliyor
 • Lisansüstü eğitim için en az 1 yıl merkezde çalışma ön şartı kaldırılıyor
 • Ar-Ge/Tasarım merkezi denetimlerini teknopark yönetici şirketleri yapabilecek
 • Tasarım tescil desteği kapsamı genişletiliyor
 • Gelir vergisi teşviki kapsamı netleştiriliyor
 • Girişim sermayesi desteği sağlanıyor
 • Ar-Ge/Tasarım merkezleri ve teknoloji geliştirme bölgeleri teşvik süresi uzatılıyor

 

TEKLİFİN DETAYLARI

 

 

 

TEŞVİK SÜRESİ UZATILIYOR

 • Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanununda yer alan teşvikler ve bu teşviklerden yararlanma süresi, 31 Aralık 2023’ten 31 Aralık 2028’e kadar uzatılıyor.
 • Ar-Ge ve tasarım merkezi bakanlık denetim süresi 2 yıldan 3 yıla çıkarılıyor.

 

DESTEKLENEN PERSONEL MEZUNİYETLERİ GENİŞLETİLİYOR

 • Temel bilimler tanımı yeniden ele alınarak revize edilmekte ve mevcut halde sadece matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümleri kapsamda iken “asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, kamu personeli hariç olmak üzere 2 yıl süreyle, Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten karşılanması” durumu genişletilerek bakanlığın belirleyeceği yeni bölümlerinde eklenmesi söz konusu olabilecektir. Bu sayede desteklenecek olan bölümlerin sayısı artarak diğer bölüm mezunu personellerinin de istihdamı desteklenecektir.

 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM İÇİN GEÇİRİLEN SÜRELERİNİN KAPSAMA DAHİL EDİLEBİLMESİ İÇİN EN AZ 1 YIL MERKEZDE ÇALIŞMA ÖN ŞARTI KALDIRILIYOR

 • Hali hazırda destek kapsamında olan yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin üniversite ders aşamasında geçirdikleri sürelerin desteklenmesi için konulan “Ar-Ge/ tasarım merkezlerinde en az bir (1) yıl süreyle çalışma” ön şartın kaldırılması önerilmekte ve desteğin etkinliğini ve yaygınlaşma etkisinin arttırılması hedeflenmektedir.

 

AR-GE/TASARIM MERKEZİ PERSONELLERİNİN KAPSAMA DAHİL EDİLEN DIŞARIDA GEÇİRDİKLERİ SÜRE KAPSAMI DEĞİŞİYOR

 • Akademik bilgi ile sanayide ki bilginin etkileşiminin artırılması ve paylaşılması hedefi ile; Doktoralı Ar-Ge ve Tasarım merkezi personellerinin üniversite ders vermeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) girişimcilere mentörlük yaparak bilgi aktarımları yapılmasına olanak sağlanacak ve bu sürelerin dışarıda geçirilen süreler destek kapsamına alınacaktır.
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezi personellerinin dışarıda geçirdikleri süreler, toplam çalışma sürelerinin yüzde 20’ sini aşmayacak şekilde sınırlandırılarak kapsama dahil edilecek ve bu oran Cumhurbaşkanı tarafından yüzde 50’ye kadar artırılabilecektir.

 

AR-GE/TASARIM MERKEZİ DENETİMLERİNİ TEKNOPARKLAR YAPABİLECEK

 • 5746 Sayılı Kanun Kapsamında gerçekleştirilen Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine ilişkin yerindelik ve uygunluk denetimleri, Bakanlıkça yetkilendirilmiş Teknoloji Geliştirme Bölgeleri şirketleri tarafından gerçekleştirilir. Denetimlerde nihai karar bakanlık tarafında olacaktır.
 • Bakanlık denetimlerinin daha nitelikli hale gelmesi amacıyla Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki proje değerlendirme süreçlerinin, Ar-Ge/Tasarım Merkezleri içinde yürütülmesi hedeflenmektedir.

 

TASARIM TESCİL DESTEĞİ KAPSAMI GENİŞLETİLİYOR

 • Yapılacak değişiklik ile sağlanan destek tasarım tescil ile sınırlı iken kapsam genişletilerek desteğin etkisinin artması sağlanacaktır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlerdeki yarışmalarda sergilenen tasarımların tescil giderleri yerine tasarım giderleri geri ödemesiz olarak desteklenecek ve destek alanı arttırılacaktır.

 

GELİR VERGİSİ TEŞVİĞİ KAPSAMI NETLEŞTİRİLİYOR

 • Muhtasar beyannamede sağlanan gelir vergisi teşviğinin işverenlerin istihdam yükünü azaltacağı yönde bir teşvik olması için net bir hale getirilecek ve gelir vergisi işlemlerinde muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergi baz alınacaktır.

 

GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ SAĞLANIYOR

 • Teknoloji, teknolojik üretim ve yenilik faaliyetlerini desteklemek amacıyla girişim sermayesi fonlarına destek bütçesi aktarılabilecektir. Bölgede faaliyette bulunan ve bakanlık tarafından uygun görülen alanlardaki projelerinin finansmanında kullanılmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından sağlanan sermaye destekleri, beyan edilen gelirin veya kurum kazancının yüzde 10’unu ve öz sermayenin yüzde 20’sini aşmayacak şekilde ticari kazancın ve kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir. İndirim konusu yapılacak tutar yıllık olarak 1 milyon liraya aşmayacak olup bu uygulama 31 Aralık 2028 tarihine kadar uygulanabilecektir.
 • İndirim tutarlarının girişimcilere sermaye olması şartı ile; Ar-Ge/ Tasarım merkezlerinin yıllık beyanname üzerinden yararlanılan indirim tutarı 1 milyon lira ve üzerinde olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, bu tutarın yüzde 2’si Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da bu kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan diğer girişimcilere sermaye olarak konulması 1/1/2022 tarihi itibari ile şart olacaktır.