KKYDP Yatırımlarına İlişkin Tebliğ Yayınlandı

KKYDP Yatırımlarına İlişkin Tebliğ Yayınlandı

“Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi” KKYDP yatırımlarına ilişkin tebliğ yayınlanmıştır. KKYDP Destek Programı ile ilgili önümüzdeki günlerde çağrıya çıkılması beklenilmektedir.

 Programın Amacı : Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, geriye dönük izlenebilirliğin sağlanması ve gıda güvenilirliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının desteklenmesini sağlamaktır.

 Desteklenecek Yatırım Konuları ve Nitelikleri;

 • Tarıma dayalı ekonomik yatırım konuları;
 1. Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, depolanması ve paketlenmesine yönelik yatırımlar
 2. Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar
 3. Bu Karar kapsamında yer alan tarıma dayalı ekonomik yatırım konuları arasında bulunan tesislerin enerji ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere; yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya lisanssız elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgar enerjisinden lisanssız elektrik üreten tesisler
 4. Su ürünleri yetiştiriciliği yapılmasına yönelik yatırımlar
 5. Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar
 • Kırsal ekonomik altyapı yatırım konuları;
 1. Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri
 2. Arıcılık ve an ürünlerine yönelik yatırımlar
 3. Bilişim sistemleri ve eğitimi
 4. El sanatları ve katma değerli ürünler
 5. İpekböceği yetiştiriciliği
 6. Su ürünleri yetiştiriciliği
 7. Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları
 8. Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği
 • Yatırım türleri;
 • Yeni yatırımlar
 • Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar
 • Kapasite artırımı, modernizasyon ve/veya teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar
 • Destek oranı; %50